Realizované projekty:

Zdokonalování komunikačních dovedností pro poskytovatele domácí paliativní péče

CH.10/2/062, délka projektu – 20 měsíců, od 28. 11. 2014 – 31. 7. 2016

Diecézní charita Brno – Oddělení vzdělávání od listopadu 2014 je realizátorem projektu s názvem „Zdokonalování komunikačních dovedností pro poskytovatele domácí paliativní péče“, který byl schválen v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví.

Cílem projektu je podpořit vzdělanost zdravotně-sociálních týmů domácí paliativní péče v zásadních dovednostech verbální, ale hlavně neverbální komunikace, schopnosti práce s emocemi a sebepoznání, schopnosti týmové práce a jako prevenci syndromu vyhoření.

Vzdělávání bude realizováno prostřednictvím 4 akreditovaných kurzů MPSV s celkovou časovou dotací 40 hodin. Pro zdravotní sestry bude kurz akreditován a ohodnocen kredity.  Celkem v průběhu projektu proběhne 6 cyklů vzdělávání, s účastí nejméně 90 osob.

Z programu švýcarsko-české spolupráce realizovala Diecézní charita Brno video "Co je domácí hospic?"

 

Kurzy:

 • Workshop: Komunikace v paliativní péči - 8 hodin akreditovaného vzdělávání
 • Workshop: Emoce v paliativní péči - 8 hodin akreditovaného vzdělávání
 • Workshop: Kazuistiky při komunikaci s klienty v paliativní péči - 8 hodin akreditovaného vzdělávání
 • Workshop: Kazuistiky při komunikaci s rodinou, týmové komunikační nástroje a řešení konfliktních situací v paliativní péči - 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Kurzy budou interaktivní a zážitkové. Účastníci si osvojí dovednosti pomocí hraní rolí, výukových videí a především zpětné vazby včetně nahrávání scének účastníky kurzu k zvládání emočně i obsahově náročných situací v oblasti péče v závěru života.

Projekt je určen pro týmy zdravotních sester a pečovatelů zařízení Diecézní charity Brno v regionu Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Pátý cyklus v Blansku:    8. a 9. 4. 2016
                                       14., 15. a 16. 4. 2016 
Šestý cyklus v Brně         8. a 9. 3. 2016
                                       27., 28. a 29. 4. 2016

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko - české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through The Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Vzdělávání pro městskou část Praha 10

V rámci realizace projektu „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“, reg. č.: CZ..2.17/2.1.00/35111, byly Diecézní charitou Brno v období březen - září 2014 realizovány tyto kurzy:

 • Psychiatrické minimum,
 • Komunikační dovednosti
 • Osobnostní růst a kariérní plán

Pavlína Brakenhoffová - účastnice 1. běhu kurzu

Nabídka jednodenních kurzů je pro nás další dobrá příležitost, jak si ještě více rozšířit znalosti z již absolvovaného kurzu pro pracovníky v sociálních službách (Psychiatrické minimum). Zároveň nám účast na nich může pomoci v naší snaze o uplatnění se na trhu práce (Osobnostní růst a kariérní plán, Komunikační dovednosti), a to nejen v sociální oblasti.

Kurzy mě zaujaly nejen obsahem, ale i fundovanou prezentací lektorů, kteří se opravdu snažili v celkem omezeném čase 8 hodin vyložit a vysvětlit mnohdy obsáhlá, místy složitá témata, ale také dali prostor nám, kteří měli k probírané látce nemálo dotazů.

Jsem ráda, že jsem měla možnost kurzy absolvovat. Zvýšila se tím šance najít si práci i v jiném oboru, než ve kterém jsem dosud pracovala.  

Tereza Fišerová - koordinátorka vzdělávacích a poradenských aktivit, Projekt 50+

Specializovaná školení, která jsme realizovali pro klienty Projektu 50+ hodnotím velmi pozitivně. Především bych ráda poděkovala za bezproblémovou komunikaci před zahájením, v průběhu i po zakončení kurzů. Vše probíhalo naprosto profesionálně.

Obsahově byly kurzy na vynikající úrovni. Poskytnuté informace byly aktuální a velmi zajímavé. Dle mého názoru kurzy vhodně doplnily kvalifikační požadavky na profesi pracovníka v sociálních službách.

Styl a metody výuky hodnotím velmi kladně. Za velmi přínosné považuji, že všichni lektoři používali takové vzdělávací metody, kterými aktivizovali posluchače a zapojovali je do přednášek. Tento způsob vstřebávání informací ocenili i samotní klienti, kteří se nejen dozvěděli nové informace, ale mohli si také ověřit a doplnit již získané znalosti. Velmi kladně hodnotím především velkou profesionalitu, trpělivost a ochotu lektora při výuce.

 
Vzdělávání pro příspěvkovou organizaci Náš svět

V rámci projektu OP LZZ s názvem „Vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ jsme realizovali s Diecézní charitou Brno za období listopad 2013 – červen 2014 celkem 5 vzdělávacích kurzů.

Jednalo se o tyto školení:

 • -       Syndrom vyhoření I. + II.
 • -       Metody práce s lidmi s mentálním postižením
 • -       Metody práce s duševně nemocnými v sociálních službách
 • -       Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb
 • -       Arteterapie a artefiletika

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Diecézní charitě Brno za výbornou spolupráci při realizaci vzdělávacích kurzů.

 

Vzdělávání pro Oblastní charitu Uherský Brod

Diecézní charita Brno byla jedním z dodavatelů kurzů v projektu Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji, reg. číslo CZ.1.04/1.1.00/82.00003, který byl od listopadu 2013 do února 2014 realizován Oblastní charitou Uherský Brod.

V rámci projektu proběhly ve spolupráci s Diecézní charitou Brno tyto kurzy:

Sociálně právní minimum
Sebehodnocení v sociálních službách
Základy soukromého práva
Efektivní komunikace I
Psychologie samostatnosti a zvládání života
Efektivní komunikace II
Individuální plánování pro terénní služby zaměřené na seniory a osoby s postižením
Techniky a metody vyjednávání   
 
Mezi účastníky měl výborný ohlas kurz Efektivní komunikace I. s lektorem Mgr. Ondřejem Ptáčkem. Účastníci kurzu nejvíce oceňovali přirozený projev lektora a praktické nácviky.

 

Teddy

Doba realizace projektu: září 2005 - červenec 2007

Projekt TEDDY pro profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, OP RLZ opatření 2.3, prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění práce pracovníků v Diecézní charitě Brno a zároveň zabezpečení odborného vzdělávání pro podporu rozvoje pracovníků uvnitř organizace. Hlavním cílem pak bylo poskytnout vedoucím i řadovým pracovníkům charity maximální podporu systémem soustavného vzdělávání a motivace pro naplňování poslání charitních zařízení v praxi.

Partneři projektu:

V rámci projektu bylo proškoleno 372 osob. 10 zařízení bylo podpořeno v rámci podpory zavádění standardů kvality sociálních služeb.

V sekci "Výstupy" jsou ke stažení vybrané podkladové materiály ke kurzům a materiály týkající se problematiky rovnosti příležitostí žen a mužů.  

 

SOVa

Projekt byl realizován od září 2006 do června 2008.

V rámci projektu se uskutečnilo cca 40 kurzů v různém rozsahu - od 6 do 96 hodin. Počet účastníků na těchto kurzech přesáhl 730 osob. Bylo poskytnuto přes 900 hodin konzultací ke standardům kvality sociálních služeb.

Hlavním cílem projektu bylo zajištění dalšího odpovídajícího vzdělávání pracovníků Diecézní charity Brno (dále jen DCHB) pro udržení vysoké kvalitní úrovně sociálních služeb, které zajišťují integraci uživatelů těchto služeb do běžného života ve společnosti a zejména do trhu práce a udržení se na trhu práce. Specifickým cílem byla realizace programu profesního vzdělávání. Další profesní vzdělávání pracovníků jako takové je jedním ze standardů sociálních služeb. Projekt byl koncipován tak,  aby většina vzdělávacích aktivit byla podpůrným prostředkem k zavádění standardů kvality sociálních služeb do běžné praxe. Dalším specifickým cílem projektu byla příprava na inspekce poskytovaní sociálních služeb dle metodiky MPSV a vytvoření plánu vzdělávání v DCHB v souladu s naplňováním standardů kvality. 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!