Zásady vedení náročných manažerských rozhovorů

Cílová skupina účastníků kurzu

vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Absolvent akreditovaného vzdělávacího programu se bude orientovat v zásadách vedení náročných manažerských rozhovorů a komunikační strategii s jednotlivými partnery v rozhovoru. Porozumí významu přípravy na informativní, výběrové a přijímací rozhovory k získání kvalitních zaměstnanců v zařízení sociálních služeb. Uvědomí si rozdíly při přípravě a realizaci jednotlivých rozhovorů jako je hodnocení zaměstnanců a v jeho průběhu kritika jejich pracovního výkonu, chování a jednání.  Získá informace o postupu při pokárání a výtce a jak motivačně podpořit další zapojení zaměstnance do pracovního procesu. Získá doporučení, jak postupovat při propouštění zaměstnanců z důvodu organizačních změn (nadbytečnosti) a jak zvládat úskalí při vedení tohoto typu rozhovoru. Na případových studiích si bude moci ověřit své dosavadní znalosti a zkušenosti v této oblasti a v diskusích vyměnit zkušenosti s ostatními vedoucími pracovníky zařízení sociálních služeb.

Jednotlivá témata:

 • Definice rozhovoru, jeho významné součásti.
 • Význam verbální komunikace a kladení otázek při vedení rozhovoru.
 • Druhy kritiky, jak kritizovat a vytýkat.
 • Pravidla sdělování kritiky a kritická zpětná vazba.
 • Postup při poskytování zpětní vazby (Jak na feedback).
 • Pokárání a průběh vytýkacího rozhovoru.
 • Výběrový a přijímací rozhovor.
 • Příprava a průběh hodnotícího rozhovoru.
 • Propouštění zaměstnanců – uvolňování zaměstnanců pro nadbytečnost.
 • Případové studie, interaktivní diskuse a trénink.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Ing. Irenou Osvaldovou

Kód kurzu: 99127

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Irena Osvaldová

Číslo akreditace: 2015/0500 – VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1470 Kč včetně DPH 21%

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!