Základy emoční inteligence a její využití v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na rozvíjení emočních a sociálních kompetencí. V průběhu kurzu se účastníci učí sebereflexi (tj. schopnosti uvědomit si vlastní prožívání a jeho vliv na své chování) a záměrné kultivaci pozitivních emocí, které jednak pomáhají při práci s klienty, ale také zvyšují resilienci pracovníků. Pracovníci se také učí lépe zvládat své negativní emoce, což jim umožňuje i v náročných situacích s klienty jednat s rozvahou a s ohledem na dlouhodobé cíle. Kurz u pracovníků také rozvíjí schopnost zvládat stres a být vůči němu odolnější, aby u nich nedošlo k syndromu vyhoření. Kromě toho se pracovníci učí pracovat se svojí motivací i motivací klientů, stanovovat dílčí a dosažitelné cíle a pracovat na jejich dosažení. Učí se také zásadám efektivní komunikace a aktivnímu naslouchání potřebných pro jejich komunikaci a práci s klienty. Kromě toho zlepšují svou schopnost komunikace a spolupráce s ostatními členy týmu (schopnost motivovat ostatní, ocenit, naklonit je ke spolupráci atd.).

V kurzu se zaměříme na rozvoj těchto pěti oblastí:

1. Sebepoznání - vysvětlíme, jaká je podstata a význam emocí, jak se od sebe liší a jak jednotlivé emoce působí na naše vnímání a chování.  Bude představen koncept neuroplasticity, tj. schopnosti nervových buněk regenerovat a měnit strukturu svých spojení, která se projevuje tím, že opakované myšlení či prožívání mění struktury našeho mozku a ty potom následně ovlivňují naše prožívání, myšlení a jednání.

2. Zvládání emocí – budeme posilovat svou schopnost tzv. emoční regulace (ovládání emocí) - naučíme se jednoduché techniky, které pomáhají v situacích, kdy jsou naše emoce příliš silné a je potřeba získat kontrolu nad svým chováním.

3. Zvyšování odolnosti vůči stresu – představení jednoduchých relaxačních technik, kultivace pozitivních emocí jako cesta k větší resilienci.

4. Práce s motivací – budeme se zabývat rozpoznáním vlastních hodnot a cílů a zmapováním způsobů jednání, kterými je lze naplnit. Dále se naučíme identifikovat překážky, které nám stojí v cestě při naplňování našich cílů, a promyslíme způsoby, jak tyto překážky překonat.

5. Zlepšování sociálních dovedností a empatie – seznámíme se s druhy empatie a se způsoby, jak ji prohloubit, aniž by nás vyčerpávala. Dále popíšeme základní rysy a pravidla nenásilné komunikace.

Kurz se bude skládat jak z části teoretické – vysvětlení jednotlivých konceptů – tak sebezkušenostní, kdy si účastníci vyzkouší různé techniky k rozvíjení jednotlivých aspektů emoční inteligence.

Navíc budou účastníci seznámeni s jednoduchými technikami, kterými je možné jednotlivé emoční kompetence postupně rozvíjet v běžném životě, a které po kurzu budou moci využívat podle svých potřeb.

Kód kurzu: 99118

Rozsah semináře: 16 hodin

Č. akreditace: 2016/0040-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Pavla Frňková

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

  • 90% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • splnění závěrečného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!