Úvod do poruch osobnosti

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Popis kurzu

Kurz poskytne základní vhled do poruch osobnosti. Účastník bude seznámen s definováním pojmu porucha osobnosti, s etiologickými faktory, které se podílí na jejím vzniku. Budou představeny charakteristické rysy a projevy jedince s poruchou osobnosti, jejich diagnostika, bude nastíněna i možnost léčby. Účastník se seznámí s jednotlivými typy poruch osobnosti, jejich dělením a charakteristickými projevy. Zvláštní pozornost bude věnována úskalím komunikace a spolupráce s těmito klienty. Kurz je doplněn kazuistickými příklady z praxe lektorky.

Jednotlivá témata:

  • Co je porucha osobnosti - vhled do tématu, pojmy, příčiny vzniku, projevy poruch osobnosti, nástin vývojové psychologie a teorie zranění, která vedou ke vzniku poruchy os., vysvětlení pojmu porucha os., psychopatologie, výskyt v populaci, faktory které se podílí na vzniku poruchy os. (traumata v nízkém věku, vliv rodinného prostředí, genetické predispozice), obecně projevy psychopatologií (nápadnosti v chování, vzhledu, sebepoškozování, manipulace, tenze a anxieta, společenská nebezpečnost, suicidalita)
  • Charakteristika jednotlivých typů poruch osobnosti - projevy jednotlivých poruch - jak poznat paranoidní poruchu. os., odlišení od schizoidní poruchy, typické znaky disociální poruchy os., emočně nestabilní poruchy ( a její podtypy impulzivní a hraniční typ), jak poznat histriónskou poruchu, typické znaky anankastické poruchy os., vyhýbavé poruchy os. a dalších specifických poruch (narcistická porucha, os. se závislými rysy), smíšená porucha os., charakteristické projevy a chování u pac. s poruchou os. (dělení dle MKN-10)
  • Kazuistiky z praxe
  • Praktická cvičení

Kód kurzu: 9987

Č. akreditace: A2018/0426-SP/PC

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: MUDr. Zuzana Zůbková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

 Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  •  zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!