Úvod do poruch osobnosti

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Popis kurzu

Kurz poskytne základní vhled do poruch osobnosti. Účastník bude seznámen s definováním pojmu porucha osobnosti, s etiologickými faktory, které se podílí na jejím vzniku. Budou představeny charakteristické rysy a projevy jedince s poruchou osobnosti, jejich diagnostika, bude nastíněna i možnost léčby. Účastník se seznámí s jednotlivými typy poruch osobnosti, jejich dělením a charakteristickými projevy. Zvláštní pozornost bude věnována úskalím komunikace a spolupráce s těmito klienty. Kurz je doplněn kazuistickými příklady z praxe lektorky.

Jednotlivá témata:

  • Co je porucha osobnosti - vhled do tématu, pojmy, příčiny vzniku, projevy poruch osobnosti, nástin vývojové psychologie a teorie zranění, která vedou ke vzniku poruchy os., vysvětlení pojmu porucha os., psychopatologie, výskyt v populaci, faktory které se podílí na vzniku poruchy os. (traumata v nízkém věku, vliv rodinného prostředí, genetické predispozice), obecně projevy psychopatologií (nápadnosti v chování, vzhledu, sebepoškozování, manipulace, tenze a anxieta, společenská nebezpečnost, suicidalita)
  • Charakteristika jednotlivých typů poruch osobnosti - projevy jednotlivých poruch - jak poznat paranoidní poruchu. os., odlišení od schizoidní poruchy, typické znaky disociální poruchy os., emočně nestabilní poruchy ( a její podtypy impulzivní a hraniční typ), jak poznat histriónskou poruchu, typické znaky anankastické poruchy os., vyhýbavé poruchy os. a dalších specifických poruch (narcistická porucha, os. se závislými rysy), smíšená porucha os., charakteristické projevy a chování u pac. s poruchou os. (dělení dle MKN-10)
  • Kazuistiky z praxe
  • Praktická cvičení

Kód kurzu: 9987

Č. akreditace: A2018/0426-SP/PC

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: MUDr. Zuzana Zůbková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč 

 Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  •  zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!