Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Tréninkový program je postaven na nácviku všímavosti (anglicky mindfulness) a vztahových podmínek kongruence, empatie a bezpodmínečného přijetí. Vychází jednak z programu Mindfulness based stres reduction (MBSR), vytvořeným Jon Kabat-Zinnem, který je v zahraničí používán od 80. let 20. století, ke zvládání stresu, bolesti, deprese, úzkosti, schizofrenie a dalších duševních poruch, ke snižování agrese, při práci s vězni, ale také ke zlepšení schopností pomáhajících pracovníků a ke zlepšení kognitivní výkonnosti pracovníků a jejich jednání na pracovišti. Tréninkový program propojuje trénink všímavosti s Přístupem zaměřeným na člověka (C.R. Rogers) a tělesně zakotveným prožíváním (E. Gendlin).

Tréninkový program se zaměřuje na posílení základních kompetencí pomáhajících pracovníků, které jsou jednak základem péče o sebe a zvládání pracovního stresu, pomáhají při zvládání vlastních emocí a zatěžujících myšlenek, a taktéž jsou podkladem pro práci ve vztahu, rozvíjejí vztahové podmínky definované C. R. Rogersem, opravdovost, bezpodmínečné přijetí a empatii. Trénink přispívá ke zlepšení pozornosti, důslednosti, snižuje automatické reagování a umožňuje řešit situace při práci s klienty, pacienty a žáky s větším uvědoměním, zlepšuje flexibilitu myšlení, zvyšuje otevřenost ke zkušenosti, zlepšuje komunikační schopnosti, aktivní naslouchání a asertivitu, zlepšuje schopnosti pracovníků zvládat emočně zatěžující situace jako je zvládání agrese u klienta, pacienta či žáka, práce s dezorientovaným klientem, zvládat obtížnou komunikaci s klientem, pacientem či žákem a další zatěžující situace. Tyto výsledky jsou potvrzeny velkým množstvím zahraničních výzkumných studií z oblasti psychologie, medicíny i neurověd..

Vědecký výzkum potvrdil i další přínosy tréninku všímavosti. V oblasti zdraví trénink všímavosti zlepšuje imunitu, zkracuje dobu nutnou pro zotavení z nemoci, preventivně působí proti nemocem, které jsou spojeny se stresem, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, cukrovka II. typu, zpomaluje stárnutí mozku. V oblasti práce přispívá k lepšímu výkonu pracovníků, zlepšuje vztahy na pracovišti i jednání ke klientům, pacientům a žákům, snižuje chybovost pracovníků, zlepšuje flexibilitu a tvořivost pracovníků. Tyto výsledky jsou potvrzeny velkým množstvím zahraničních výzkumných studií z oblasti psychologie, medicíny i neurověd.

Cílové kompetence

 • Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem všímavosti a jejím významem pro zvládání stresu a rozvoj vztahových kompetencí definovaných C.R. Rogersem tj. opravdovost, empatie, bezpodmínečné přijetí.
 • Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem vztahových podmínek C.R. Rogerse a konceptem tělesně zakotveného prožívání (fokusing) E. Gendlina
 • Absolvent zná postupy pro trénink a rozvíjení své všímavosti, přijetí, empatie, opravdovosti, laskavosti a soucitu.
 • Absolvent si osvojil postupy pro péči o svou duševní hygienu a zvládání stresu.
 • Absolvent je seznámen s teorií a postupy zvládání vlastních emocí.
 • Absolvent umí zvládat své pocity při setkání s utrpením svým i u klientů.
 • Absolvent umí využít postupy zvládání emocí k sebereflexi a reflexi vztahu s klientem.
 • Absolvent má zlepšenou schopnost aktivního naslouchání a asertivity.
 • Absolvent má posílené kompetence všímavosti, empatie, opravdovosti a přijetí.

Podrobnosti a podmínky ukončení

 • Trénink je rozdělen do 4 setkání jednou za 14 dní v délce 8 vyučovacích hodin.
 • Termíny setkání: čtvrtek 15.9., čtvrtek 29.9., čtvrtek 13.10. a čtvrtek 27.10. od 8:30 do 16 hod.
 • Na setkáních se účastníci naučí meditativní i nemeditativní postupy zvládání stresu a emocí a rozvoje všímavosti, empatie, přijetí a soucitu.
 • Mezi setkáními je od účastníků vyžadováno pravidelné každodenní provádění naučených postupů na základě instruktážního CD v rozsahu cca 30 minut denně.
 • K ukončení účastník doloží vyplněné pracovní listy a zpracuje esej v rozsahu 2 strany o své zkušenosti z tréninku.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Bc. Michalem Šalplachtou, DiS.

Kód kurzu: 99167

Rozsah: 32 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: A2018/0723-SP/PC/VP

Cena: 7 865 Kč včetně DPH

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!