Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Tréninkový program je postaven na nácviku všímavosti (anglicky mindfulness) a vztahových podmínek kongruence, empatie a bezpodmínečného přijetí. Vychází jednak z programu Mindfulness based stres reduction (MBSR), vytvořeným Jon Kabat-Zinnem, který je v zahraničí používán od 80. let 20. století, ke zvládání stresu, bolesti, deprese, úzkosti, schizofrenie a dalších duševních poruch, ke snižování agrese, při práci s vězni, ale také ke zlepšení schopností pomáhajících pracovníků a ke zlepšení kognitivní výkonnosti pracovníků a jejich jednání na pracovišti. Tréninkový program propojuje trénink všímavosti s Přístupem zaměřeným na člověka (C.R. Rogers) a tělesně zakotveným prožíváním (E. Gendlin).

Tréninkový program se zaměřuje na posílení základních kompetencí pomáhajících pracovníků, které jsou jednak základem péče o sebe a zvládání pracovního stresu, pomáhají při zvládání vlastních emocí a zatěžujících myšlenek, a taktéž jsou podkladem pro práci ve vztahu, rozvíjejí vztahové podmínky definované C. R. Rogersem, opravdovost, bezpodmínečné přijetí a empatii. Trénink přispívá ke zlepšení pozornosti, důslednosti, snižuje automatické reagování a umožňuje řešit situace při práci s klienty, pacienty a žáky s větším uvědoměním, zlepšuje flexibilitu myšlení, zvyšuje otevřenost ke zkušenosti, zlepšuje komunikační schopnosti, aktivní naslouchání a asertivitu, zlepšuje schopnosti pracovníků zvládat emočně zatěžující situace jako je zvládání agrese u klienta, pacienta či žáka, práce s dezorientovaným klientem, zvládat obtížnou komunikaci s klientem, pacientem či žákem a další zatěžující situace. Tyto výsledky jsou potvrzeny velkým množstvím zahraničních výzkumných studií z oblasti psychologie, medicíny i neurověd..

Vědecký výzkum potvrdil i další přínosy tréninku všímavosti. V oblasti zdraví trénink všímavosti zlepšuje imunitu, zkracuje dobu nutnou pro zotavení z nemoci, preventivně působí proti nemocem, které jsou spojeny se stresem, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, cukrovka II. typu, zpomaluje stárnutí mozku. V oblasti práce přispívá k lepšímu výkonu pracovníků, zlepšuje vztahy na pracovišti i jednání ke klientům, pacientům a žákům, snižuje chybovost pracovníků, zlepšuje flexibilitu a tvořivost pracovníků. Tyto výsledky jsou potvrzeny velkým množstvím zahraničních výzkumných studií z oblasti psychologie, medicíny i neurověd.

Cílové kompetence

 • Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem všímavosti a jejím významem pro zvládání stresu a rozvoj vztahových kompetencí definovaných C.R. Rogersem tj. opravdovost, empatie, bezpodmínečné přijetí.
 • Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem vztahových podmínek C.R. Rogerse a konceptem tělesně zakotveného prožívání (fokusing) E. Gendlina
 • Absolvent zná postupy pro trénink a rozvíjení své všímavosti, přijetí, empatie, opravdovosti, laskavosti a soucitu.
 • Absolvent si osvojil postupy pro péči o svou duševní hygienu a zvládání stresu.
 • Absolvent je seznámen s teorií a postupy zvládání vlastních emocí.
 • Absolvent umí zvládat své pocity při setkání s utrpením svým i u klientů.
 • Absolvent umí využít postupy zvládání emocí k sebereflexi a reflexi vztahu s klientem.
 • Absolvent má zlepšenou schopnost aktivního naslouchání a asertivity.
 • Absolvent má posílené kompetence všímavosti, empatie, opravdovosti a přijetí.

Podrobnosti a podmínky ukončení

 • Trénink je rozdělen do 8 setkání jednou za týden v délce 4 vyučovací hodiny.
 • Termíny setkání: 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11. a 27.11.2019 od 8:30 do 12 hod.
 • Na setkáních se účastníci naučí meditativní i nemeditativní postupy zvládání stresu a emocí a rozvoje všímavosti, empatie, přijetí a soucitu.
 • Mezi setkáními je od účastníků vyžadováno pravidelné každodenní provádění naučených postupů na základě instruktážního CD v rozsahu cca 30 minut denně.
 • K ukončení účastník doloží vyplněné pracovní listy a zpracuje esej v rozsahu 2 strany o své zkušenosti z tréninku.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Bc. Michalem Šalplachtou, DiS.

Kód kurzu: 99167

Rozsah: 32 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: A2018/0723-SP/PC/VP

Cena: 6500 Kč včetně DPH

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!