Etické otázky v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb

Popis kurzu

Pomáhající při výkonu svého zaměstnání disponují značnou mocí nad klientem. Tento workshop by měl vést k tomu, aby se naučili reflektovat etické aspekty své profese a tak minimalizovali možné zneužití této moci. Workshop nabízí teorii, diskusi i prostor k  zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají  etických pravidel v  nejrůznějších oblastech sociální práce. Nabízí také prostor znovureflektování obtížných situací, kterými účastníci v rámci své profese prošli tak, aby do budoucna mohli předcházet etickým pochybením. Ve skupinové práci budou diskutována možná řešení a postupy. Frekventanti se budou učit hledat společně odpovědi na nejrůznější etická dilemata či problémy.

Jednotlivá témata:

  • Seznámení se základními pojmy, se vztahem etiky a práva, seznámení s etickými kodexy v oblasti sociální práce
  • Etické dilemata a etické problémy, teorie a praxe
  • Praktické postupy v situacích, které frekventanti kurzu zažili nebo se jich obávají
  • Důstojnost klienta, práva a povinnosti pomáhajících pracovníků

Kód kurzu: 9943

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: PhDr. Andrea Lásková

Číslo akreditace: A2018/0427-SP/PC/VP

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je: 

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba

Tento kurz je již zaplněn!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!