Etické otázky v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb

Popis kurzu

Pomáhající při výkonu svého zaměstnání disponují značnou mocí nad klientem. Tento workshop by měl vést k tomu, aby se naučili reflektovat etické aspekty své profese a tak minimalizovali možné zneužití této moci. Workshop nabízí teorii, diskusi i prostor k  zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají  etických pravidel v  nejrůznějších oblastech sociální práce. Nabízí také prostor znovureflektování obtížných situací, kterými účastníci v rámci své profese prošli tak, aby do budoucna mohli předcházet etickým pochybením. Ve skupinové práci budou diskutována možná řešení a postupy. Frekventanti se budou učit hledat společně odpovědi na nejrůznější etická dilemata či problémy.

Jednotlivá témata:

  • Seznámení se základními pojmy, se vztahem etiky a práva, seznámení s etickými kodexy v oblasti sociální práce
  • Etické dilemata a etické problémy, teorie a praxe
  • Praktické postupy v situacích, které frekventanti kurzu zažili nebo se jich obávají
  • Důstojnost klienta, práva a povinnosti pomáhajících pracovníků

Kód kurzu: 9943

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: PhDr. Andrea Lásková

Číslo akreditace: A2018/0427-SP/PC/VP

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je: 

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!  

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!