Emoční inteligence aneb jak lépe porozumět sobě i druhým lidem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na rozvíjení emočních a sociálních kompetencí. V průběhu kurzu se účastníci učí sebereflexi (tj. schopnosti uvědomit si vlastní prožívání a jeho vliv na své chování) a záměrné kultivaci pozitivních emocí, které jednak pomáhají při práci s klienty, ale také zvyšují resilienci pracovníků. Pracovníci se také učí lépe zvládat své negativní emoce, což jim umožňuje i v náročných situacích s klienty jednat s rozvahou a s ohledem na dlouhodobé cíle. Kurz u pracovníků také rozvíjí schopnost zvládat stres a být vůči němu odolnější, aby u nich nedošlo k syndromu vyhoření. Kromě toho se pracovníci učí pracovat se svojí motivací i motivací klientů, stanovovat dílčí a dosažitelné cíle a pracovat na jejich dosažení. Učí se také zásadám efektivní komunikace a aktivnímu naslouchání potřebných pro jejich komunikaci a práci s klienty. Kromě toho zlepšují svou schopnost komunikace a spolupráce s ostatními členy týmu (schopnost motivovat ostatní, ocenit, naklonit je ke spolupráci atd.).

V kurzu se zaměříme na rozvoj těchto pěti oblastí:

1. Sebepoznání - vysvětlíme, jaká je podstata a význam emocí, jak se od sebe liší a jak jednotlivé emoce působí na naše vnímání a chování.  Bude představen koncept neuroplasticity, tj. schopnosti nervových buněk regenerovat a měnit strukturu svých spojení, která se projevuje tím, že opakované myšlení či prožívání mění struktury našeho mozku a ty potom následně ovlivňují naše prožívání, myšlení a jednání.

2. Zvládání emocí – budeme posilovat svou schopnost tzv. emoční regulace (ovládání emocí) - naučíme se jednoduché techniky, které pomáhají v situacích, kdy jsou naše emoce příliš silné a je potřeba získat kontrolu nad svým chováním.

3. Zvyšování odolnosti vůči stresu – představení jednoduchých relaxačních technik, kultivace pozitivních emocí jako cesta k větší resilienci.

4. Práce s motivací – budeme se zabývat rozpoznáním vlastních hodnot a cílů a zmapováním způsobů jednání, kterými je lze naplnit. Dále se naučíme identifikovat překážky, které nám stojí v cestě při naplňování našich cílů, a promyslíme způsoby, jak tyto překážky překonat.

5. Zlepšování sociálních dovedností a empatie – seznámíme se s druhy empatie a se způsoby, jak ji prohloubit, aniž by nás vyčerpávala. Dále popíšeme základní rysy a pravidla nenásilné komunikace.

Kurz se bude skládat jak z části teoretické – vysvětlení jednotlivých konceptů – tak sebezkušenostní, kdy si účastníci vyzkouší různé techniky k rozvíjení jednotlivých aspektů emoční inteligence.

Navíc budou účastníci seznámeni s jednoduchými technikami, kterými je možné jednotlivé emoční kompetence postupně rozvíjet v běžném životě, a které po kurzu budou moci využívat podle svých potřeb.

Kód kurzu: 99118

Rozsah semináře: 16 hodin

Č. akreditace:A2019/0996-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Pavla Frňková

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

  • 90% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • splnění závěrečného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!