Insolvenční řízení v praxi II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Každý rok soudy evidují cca 35 až 37 tis. insolvenčních návrhů; podstatnou část představují insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení (32 až 35 tis návrhů ročně).  Aktuální právní úprava v zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon je rozsáhlá a klade na účastníky insolvenčního řízení, především na dlužníky, velké nároky na znalost práv a povinností spojených s účastí v ins. řízení.  Základem orientace v právní úpravě je znalost základních pojmů a podstaty jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka. Cílem kurzu je zorientovat účastníky v základních pojmech úpadkového práva, rozlišit výhody a nevýhody jednotlivých způsobů řešení úpadku, orintace v jednotlivých druzích podání, která mají vést k vyřešení situace klienta (insolvenční návrh, návrh na povolení oddlužení, přihlášku pohledávky, vyjádření k přihlášeným pohledávkám věřitelů apod). Účastník získá schopnost analyzovat situaci potencionálních  klientů -dlužníků a jejich schopnost splnit podmínky právní úpravy pro povolení oddlužení.
 

Jednotlivá témata:

 • seznámení s prameny českého úpadkového práva na úrovni zákona a prováděcích předpisů, systematika právní úpravy
 • osoba s dispozičnímm oprávněním k majetkové podstatě, dlužník,   zajištění věřitelé, insolvenční rejstřík, klient soc. služby jako dlužník, možnosti pomoci
 • definice úpadku a hrozícího úpadku, rozbor jednotlivých aspektů nezbytných pro naplnění úpadku a hrozícího úpadku dlužníka, jak pracovat s tímto klientem
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, přezkum pohledávky věřitele, incidenční spor, schůze věřitelů, hlasovací práva věřitelů, možnosti práce s klientem
 • definice majetku náležejícího do maj. podstaty, nakládání s maj. podstatou, vyjmutí majetku, prodej majetku z majetkové podstaty, majetek sloužící k zajištění 
 • podstata princip jednotlivých způsobů řešení úpadku - konkurs, reorganizace, úpadek finančních institucí, oddlužení
 • aktivní legitimace k podání návrhu na povolení oddlužení, náležitosti návrhu na povolení oddlužení, přílohy k návrhu, odstranění vad návrhu, podmínky pro povolení oddlužení, práce s klientem v této situaci, příklady z praxe
 • projednání návrhu na oddlužení na schůzi věřitelů, způsoby řešení oddlužení, postavení zajištěných věřitelů, plnění oddlužení, práva a povinnosti dlužníka po schválení oddlužení, osvobození dlužníka dle § 414 a 415 Insolvenčního zákona, práce s klientem v této situaci
 • závěrečné shrnutí, dotazy, diskuze

Kód kurzu: 99135

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Jan Kozák

Číslo akreditace: A2019/1361-SP/PC/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2420 Kč, v případě absolvování kurzu Insolvenční řízení v praxi cena 2200 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 90% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • splnění závěrečného testu na 70%