Základy individuálního plánování s osobami bez přístřeší

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, kteří pracují s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Popis kurzu

Účastníci budou seznámeni s individuálním plánováním v kontextu zákona o soc. službách a standardů kvality, zejména s připravovanou aktualizací standardů kvality v rámci individuálního projektu MPSV.

Stěžejní část kurzu je zaměřena na vlastní proces individuálního plánování: posouzení potřeb, rizik i zdrojů a dojednání cílů spolupráce vedoucích k řešení nepříznivé situace. Následuje téma vyhodnocování a zaznamenávání spolupráce. V této části budou také přiblížena specifika individuálního plánování v pobytových (azylový dům), ambulantních (nízkoprahové denní centrum) a terénních službách pro lidi bez domova.

Závěrečná část kurzu se věnuje obtížným situacím v rámci individuálního plánování - uživatel, se kterým byla dříve opakovaně špatná spolupráce, duševně nemocný uživatel, intoxikovaný uživatel aj. Tyto situace jsou ukázány na konkrétních případech z praxe a jsou také přiblíženy konkrétní metody a techniky případové práce s uživateli.

Kód kurzu: 99102

Rozsah semináře: 8 hodin

Č. akreditace: 2014/0719-PC/SP/VP/PP

Lektor: Antonín Plachý

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba účastníků 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!