Práce s uživateli alkoholu v poradenských a sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Kurz se zaměřuje na práci s uživateli alkoholu či závislými osobami v poradenských a sociálních službách, a to včetně těch, které se neprofilují jako adiktologické. Obsahem kurzu je orientace v základních pojmech spojených s danou problematikou a orientace v síti poradenských a léčebných služeb pro uživatele alkoholu a OPL. V obsahu vzdělávání je kladen důraz na práci s nemotivovanými klienty a klienty, kteří odmítají abstinenci včetně základních poradenských dovedností.

Jednotlivá témata

  • Seznámení se základními pojmy (závislost, riziková konzumace, kontrolované pití, biopsychosociální model závislosti, apod.)
  • Modely léčby závislostí a práce s uživateli alkoholu v ČR a zahraničí
  • Základní poradenské a terapeutické zásady při práci se závislými (motivační rozhovory, kontraindikace v poradenském procesu, práce s blízkými uživatele apod.)
  • Práce s uživateli mimo adiktologická zařízení a s uživateli nemotivovanými k abstinenci, přístup Harm Reduction

Kód kurzu: 99185

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Č. akreditace: A2020/1204-SP/PC

Lektor: Mgr. Roman Hloušek

Cena: 1480 Kč

 Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  •  rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!