Metody sociální práce s osobami s mentálním postižením

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, další zájemci

Popis kurzu

Workshop je určený převážně pracovníkům pobytových sociálních služeb s cílem seznámit se a osvojit si  metody práce s lidmi s mentálním postižením a získat kompetence nezbytné k zavedení nových metod a přístupů k lidem s postižením do praxe. V průběhu  workshopu si osvojí nové poznatky v oblasti individuálního plánování, v komunikaci s lidmi s mentálním postižením a v zapojení lidí s postižením do rozhodování. Dále budou proškoleni ve strategii sociálního začleňování lidí s postižením do společnosti a se zvládáním rizik s tím spojených.

Jednotlivé tematické okruhy:

 • Mapování situace člověka - mapování důležitých lidí a vztahů v životě člověka. Před plánováním podpory lidí s postižením je dobré vědět, kteří lidé v životě konkrétního klienta hrají důležitou roli a jsou tudíž pro dosahování cílů klienta významní. Mapování se zaměřuje na zjištění, komu důvěřuje, kdo jsou lidé, kteří jsou pro něj důležití. Zjistíme tak, na koho se chce člověk s postižením obracet s žádostí o radu, pomoc nebo podporu. Zjistíme také, do jaké míry je člověk izolován a zda potřebuje pomoc s budováním vztahů. Augmentativní a alternativní komunikace jako podpora rozvoje dorozumívání
 • Komunikační záznamové tabulky - užitečný a účinný prostředek, jak vytvořit či ustálit dorozumívání s člověkem, kterému nerozumíme, a který potřebuje podporu v komunikaci.
  Nejsou jediným a vše spásným řešením, nehodí se na všechny situace, ale patří k výbavě každého pracovníka v sociálních službách.
  Dobře poslouží:
  Pro revizi toho, jak s člověkem komunikujeme.
  Při odhalování významu specifického chování, kterým se člověk vyjadřuje.
  Pro jednotný přístup v komunikaci, což je jedna z podmínek pro vytvoření komunikačního systému člověka. Výměnný obrázkový komunikační systém VOKS
 • Metody a postupy- specifické potřeby lidí s mentálním postižením v jednotlivých oblastech:

1. komunikace (podpora sebevědomí, porozumění a kontakt s realitou);

2. péče o sebe (aktivizace, pozitivní motivace, nácvik zdravého životního stylu, podpora "ženského" sebevědomí);

3. péče o domácnost (nácvik rozhodovacích procesů, návody posloupnosti činností);

4. bezpečí (ochrana před využíváním a zneužíváním, monitoring a self monitoring psychického stavu - nácvik "bezpečného" chování);

5. vztahy (edukace v rozvoji sociálních vazeb, specifický přístup k rodině - psychoedukace);

6. bydlení (jasná, pevná pravidla, mediace, vedení rozpočtu, vyřizování úředních věcí);

7. finance (oblast zaměstnávání, hospodaření, nácvik hospodárnosti);

8. zdraví (motivace k péči o sebe, monitorování stavu, životospráva);

9. osobní uplatnění a spokojený život (vzdělání, práce, role ve společnosti, naplnění volného času);

10. rizika a nepohoda (monitorování, krizový plán)Základní principy vybraných metod

Kód kurzu: 9921

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Číslo akreditace: 2015/0520-PC/SP

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Helena Reichmanová nebo Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

 • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
 •  zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!