Efektivní komunikace I a II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, vedoucí pracovníci sociálních služeb

Popis kurzu

Kurz vychází z potřeb pracovníků působících v neziskovém sektoru resp. v sociálních službách. Účastníci se v úvodu seznámí se základními poznatky psychologie komunikace. Zabývat se budeme tématy: proces a schéma komunikace, obsah a pragmatika komunikace, funkce a nezbytnost zpětné vazby pro přesné dorozumění, rozlišování stylů komunikace a jejich užití, úrovně komunikace, symetrická a asymetrická komunikace. Prostor bude věnován i důležitým složkám neverbální a paraverbální komunikace, která hraje důležitou roli při utváření kontaktů a vztahů s klienty. Základní informace budou dále obohaceny o principy transakční analýzy a teorii rolí, což umožní účastníkům kompetentněji postupovat v situacích, kdy je třeba pracovat s celými skupinami klientů najednou. V této souvislosti dostanou frekventanti možnost nahlédnout i do tématu moci v sociálních službách, jejíž nositelem bývá často právě styl komunikace (partnerský versus paternalistický model péče). Součástí bude také porozumění principům a překážkám efektivní komunikace, ozřejmíme si pozitivní i negativní komunikační strategie (tzv. komunikační fauly), a provedeme praktický nácvik komunikačních dovedností ve dvojici i ve skupině (prezentace informací, argumentace a dosažení dohody).

Pozornost bude věnována zásadám poskytování konstruktivní pozitivní i negativní zpětné vazby, prevenci a řešení konfliktních situací, zacházení s cizí i vlastní agresivitou a principům úspěšného vyjednávání. Účastníci se seznámí s podstatou asertivního jednání, dostanou tipy pro vedení efektivního rozhovoru s klienty a tuto dovednost si budou moci vyzkoušet v rámci modelových situací. Probírána budou i specifika komunikace s klienty s různými typy psychických poruch. 

Jednotlivá témata:

 • nácvik vedení interview s klientem , základní pravidla prezentace zjištěných informací a projevu na veřejnosti
 • proces, schéma, funkce, úrovně a styly komunikace v sociální službě, symetrie v komunikaci, pravidla konverzace v sociální službě
 • verbální, neverbální a paraverbální komunikace v sociální službě
 • jak využít metody komunikace v sociální službách - principy transakční analýzy; stavy já komunikaci, komunikační strategie a komunikační hry
 • komunikace ve skupině, sociální role; nácvik argumentace, schopnost dohodnout se a přistoupit na kompromis
 • předpoklady a překážky efektivní komunikace v sociálních službách, pozitivní a negativní taktiky v komunikaci, „komunikační fauly“ 
 • zásady poskytování konstruktivní zpětné vazby, model „sendvič“
 • konflikty a jejich zvládání pozitivním způsobem, vyjednávání, princip zásady „výhra-výhra“, jednání s agresivním klientem 
 • principy asertivního jednání s klientem, asertivní práva a povinnosti, schopnost odmítat, přijetí pochvaly
 • vedení rozhovoru s klientem v kontextu sociálních služeb, praktické tipy pro navázání kontaktu a udržení raportu, dovednost naslouchání
 • metoda aktivního naslouchání 

Kód kurzu: 9905

Rozsah semináře: 16 hodin

Lektor: Mgr. Ondřej Ptáček

Číslo akreditace: Efektivní komunikace I -  A2019/0792-SP/PC/PP/VP ( 8 hodin)

                              Efektivní komunikace II - A2019/0973-SP/PC/PP/VP  (8 hodin)

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • rekapitulace obsahu kurzu