Základy individuálního plánování s osobami bez přístřeší

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, kteří pracují s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Popis kurzu

Účastníci budou seznámeni s individuálním plánováním v kontextu zákona o soc. službách a standardů kvality, zejména s připravovanou aktualizací standardů kvality v rámci individuálního projektu MPSV.

Stěžejní část kurzu je zaměřena na vlastní proces individuálního plánování: posouzení potřeb, rizik i zdrojů a dojednání cílů spolupráce vedoucích k řešení nepříznivé situace. Následuje téma vyhodnocování a zaznamenávání spolupráce. V této části budou také přiblížena specifika individuálního plánování v pobytových (azylový dům), ambulantních (nízkoprahové denní centrum) a terénních službách pro lidi bez domova.

Závěrečná část kurzu se věnuje obtížným situacím v rámci individuálního plánování - uživatel, se kterým byla dříve opakovaně špatná spolupráce, duševně nemocný uživatel, intoxikovaný uživatel aj. Tyto situace jsou ukázány na konkrétních případech z praxe a jsou také přiblíženy konkrétní metody a techniky případové práce s uživateli.

Kód kurzu: 99102

Rozsah semináře: 8 hodin

Č. akreditace: 2014/0719-PC/SP/VP/PP

Lektor: Antonín Plachý

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba účastníků 
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!