25. výročí DCHB

Spolu a jinak v sociální práci

Cílová skupina účastníků kurzu

Sociální pracovníci pracující s dětmi

Popis kurzu

V kurzu se zaměřujeme na praktické strategie a postupy adleriánského přístupu, které napomáhají získání klienta pro spolupráci, budování jeho vnitřní motivace pro změnu a podporují rozvoj dovedností klienta pro jeho uplatnění ve společnosti. Účastníci si osvojí metodu tzv. podpůrných rozhovorů, naučí se identifikovat zdroje a silné stránky klientů a účelně tyto zdroje využívat k podpoře klientů pro řešení problémů a změně. Účastníkům nabídneme možnosti, jak pracovat s problémovým chováním klienta.

Jednotlivá témata:

Principy individuální psychologie a jejich využiti v sociální práci

 • Cit sounáležitosti (sociální zájem), tvořivý potenciál a prosociální orientace člověka;
 • Subjektivní přesvědčení, cílovost chování a metody dosahování cílů.

 Dynamika chování dětí a dospívajících

 • Cíle nevhodného chování v interakčním pojetí a jejich Identifikace prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru;
 • Intervenční strategie, preventivní strategie zvládání problémového chování klientů.

 Podpora a budování vztahu s klientem

 • Vedení podpůrných rozhovorů;
 • Objevování zdrojů a silných stránek klienta a jeho zkompetentňování;
 • Vedení klientů k převzetí odpovědnosti za svůj život.

 Řešení „problémů“ v duchu adleriánských principů

 • Jak získat klienta ke spolupráci;
 • Komunikační techniky, které pomáhají získat klienta ke spolupráci a rozvíjet cit sounáležitosti.

V průběhu vzdělávacího programu se účastnící naučí:

 • využívat polostrukturovaný rozhovor jako diagnostický nástroj pro identifikaci cílů problémového chování
 • navrhovat intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování;
 • vést podpůrné rozhovory s klienty, budovat vztah s klienty a podporovat jejich začlenění do společnosti.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci se společností MANSIO.

Rozsah semináře: 16 hodin

Kód kurzu: 9971

Lektor: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D

Č. akreditace: 2013/1014-SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2660 Kč včetně DPH 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!