Metody sociální práce s osobami s mentálním postižením

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, další zájemci

Popis kurzu

Workshop je určený převážně pracovníkům pobytových sociálních služeb s cílem seznámit se a osvojit si  metody práce s lidmi s mentálním postižením a získat kompetence nezbytné k zavedení nových metod a přístupů k lidem s postižením do praxe. V průběhu  workshopu si osvojí nové poznatky v oblasti individuálního plánování, v komunikaci s lidmi s mentálním postižením a v zapojení lidí s postižením do rozhodování. Dále budou proškoleni ve strategii sociálního začleňování lidí s postižením do společnosti a se zvládáním rizik s tím spojených.

Jednotlivé tematické okruhy:

 • Mapování situace člověka - mapování důležitých lidí a vztahů v životě člověka. Před plánováním podpory lidí s postižením je dobré vědět, kteří lidé v životě konkrétního klienta hrají důležitou roli a jsou tudíž pro dosahování cílů klienta významní. Mapování se zaměřuje na zjištění, komu důvěřuje, kdo jsou lidé, kteří jsou pro něj důležití. Zjistíme tak, na koho se chce člověk s postižením obracet s žádostí o radu, pomoc nebo podporu. Zjistíme také, do jaké míry je člověk izolován a zda potřebuje pomoc s budováním vztahů. Augmentativní a alternativní komunikace jako podpora rozvoje dorozumívání
 • Komunikační záznamové tabulky - užitečný a účinný prostředek, jak vytvořit či ustálit dorozumívání s člověkem, kterému nerozumíme, a který potřebuje podporu v komunikaci.
  Nejsou jediným a vše spásným řešením, nehodí se na všechny situace, ale patří k výbavě každého pracovníka v sociálních službách.
  Dobře poslouží:
  Pro revizi toho, jak s člověkem komunikujeme.
  Při odhalování významu specifického chování, kterým se člověk vyjadřuje.
  Pro jednotný přístup v komunikaci, což je jedna z podmínek pro vytvoření komunikačního systému člověka. Výměnný obrázkový komunikační systém VOKS
 • Metody a postupy- specifické potřeby lidí s mentálním postižením v jednotlivých oblastech:

1. komunikace (podpora sebevědomí, porozumění a kontakt s realitou);

2. péče o sebe (aktivizace, pozitivní motivace, nácvik zdravého životního stylu, podpora "ženského" sebevědomí);

3. péče o domácnost (nácvik rozhodovacích procesů, návody posloupnosti činností);

4. bezpečí (ochrana před využíváním a zneužíváním, monitoring a self monitoring psychického stavu - nácvik "bezpečného" chování);

5. vztahy (edukace v rozvoji sociálních vazeb, specifický přístup k rodině - psychoedukace);

6. bydlení (jasná, pevná pravidla, mediace, vedení rozpočtu, vyřizování úředních věcí);

7. finance (oblast zaměstnávání, hospodaření, nácvik hospodárnosti);

8. zdraví (motivace k péči o sebe, monitorování stavu, životospráva);

9. osobní uplatnění a spokojený život (vzdělání, práce, role ve společnosti, naplnění volného času);

10. rizika a nepohoda (monitorování, krizový plán)Základní principy vybraných metod

Kód kurzu: 9921

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Číslo akreditace: 2015/0520-PC/SP

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Helena Reichmanová nebo Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

 • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
 •  zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!